REGULAMIN

  XIX PRZEGLĄDU AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI

KLUBÓW SENIORA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

„ Być i czuć się potrzebnym ”

Bieżuń,

22 listopada 2014 r.

Godz.1100

 

Organizatorzy :

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Bieżuniu

I. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU

1. Cele przeglądu obejmują :

a)      zapoznanie się z różnymi formami amatorskiej twórczości klubów seniora,

b)      stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej,

c)      oddziaływanie i propagowanie szerszym kręgom społecznym właściwych wzorców spędzania wolnego czasu.

  1. KATEGORIE, KRYTERIA OCENY I NAGRODY

       1. FORMA SCENICZNA NIE JEST KATEGORIĄ KONKURSOWĄ

forma sceniczna

Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar o tematyce dowolnej :

–   zespoły wokalne, instrumentalne chóry i kapele – do 15 min.

–          zespoły folklorystyczne – do 20 min.

–          kabarety – do 20 min.

–          teatry dramatyczne – do 30 min.

–          zespoły małych form – do 15 min.

b)      forma rękodzieło – ( UWAGA!! KAŻDY KLUB ZGŁASZAJĄCY RĘKODZIEŁO MOŻE DOSTARCZYĆ DO PIĘCIU PRAC, NIE WIĘCEJ!!!!!)

 Formy plastyczne:

–   grafika,

–   malarstwo,

–   rzeźba .

Rękodzieło artystyczne :

–   wikliniarstwo

–   haft

–   gobelin i inne .

c)      kulinaria – Potrawa Regionalna :

 Kryteria oceny

–         potrawę zgłoszoną do konkursu przygotowuje jedna lub dwie osoby (ilość

potraw z danego klubu jest nieograniczona),

–         zgłoszone gotowe potrawy z nazwą, oznakowane indywidualnym godłem

należy dostarczyć w dniu konkursu do godz. 1030,

–         komisja wyłoni trzy najlepsze potrawy,

–         po zakończeniu konkursu odbędzie sie degustacja potraw konkursowych.

TERMIN   NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ :

 > rękodzieło do 01 listopada 2014r.

> forma sceniczna do 07 listopada 2014r. ( UWAGA!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA-DECYDUJE KOLEJNOŚĆ NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ)

> potrawa regionalna do 07 listopada 2014r.

  1. UWAGI KOŃCOWE

 Prace powinny zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę i adres klubu seniora.

Uczestnicy nadsyłają   swoje prace plastyczne i rękodzieła artystycznego

do dnia 01 listopada 2014r.

Nadsyłanie   prac   na konkurs jest jednocześnie zgodą   na ich bezpłatne publikowanie przez okres dwóch miesięcy.

Organizatorzy nie zapewniają kosztów przejazdu.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom jeden gorący posiłek.

Organizatorzy zaznaczają, że oprawa plastyczna do prezentacji scenicznych powinna być ograniczona   do   minimum   a   czas jej   rozstawienia nie powinien przekraczać 3 min.

Opłata za posiłek wynosi 15 zł od osoby

 Zgłoszenia zostaną zarejestrowane wyłącznie po uprzedniej wpłacie opłaty za posiłek na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Nr konta: 39 8213 0008 2004 0303 2570 0001

 ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE ORAZ INFORMACJI UDZIELA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń

tel. (023) 657 80 04

„Być i czuć się potrzebnym”

 XIX PRZEGLĄD

AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI

KLUBÓW SENIORA

PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

 22 listopada 2014 r.

godz.1100

organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Bieżuniu

————————————————————————————————————————————————

KARTA ZGŁOSZENIOWA PRZEGLĄDU KLUBÓW SENIORA 2014

  1. Pełna nazwa Klubu Seniora …………………………………………………………………………………………
  2. Dokładny adres, telefon ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Placówka patronująca …………………………………………………………………………………………………

4.Imię i Nazwisko kierownika Klubu Seniora……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Ilość osób ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

PREZENTOWANE FORMY KONKURSOWE

 

  1. Forma sceniczna :

Opis………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autor ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czas trwania prezentacji ………………………………………

  1. Potrawy regionalne :

Nazwa potrawy ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Prace plastyczne

———————————————————————————————————————————————————–

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Wsi spokojna, wsi wesoła…”

Organizator Konkursu : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

I. Cele Konkursu:

1. Samodzielne wykonanie prac, których motywem przewodnim będzie wieś w różnych aspektach.
2.Promocja i zachęcanie dzieci i młodzieży zdolnej, ambitnej do rozwijania swoich umiejętności.
3. Umacnianie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

II. Kategorie Konkursu:

1. Rysunek
2. Malarstwo
3. Rzeźba, płaskorzeźba

III. Przebieg Konkursu:

1.Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
2.Uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace w danej kategorii nieprezentowane w innych konkursach i przeglądach.
3.Każda praca powinna być opatrzona godłem autora składającym się z ciągu sześciu znaków (liter lub cyfr) i tytułem pracy.
4. Do prac z danej instytucji należy dołączyć zgłoszenie pisemne zawierające następujące informacje:

– spis prac wszystkich uczestników konkursu wraz z godłami odpowiadającymi oznakowaniu każdej z prac,
– imię i nazwisko autora,
– wiek ucznia i klasa,
– imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora prowadzącego,
– format, technika,
– pełna nazwa oraz adres placówki patronującej.

5. Prace należy przysyłać nieoprawione w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2014 r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu
ul. Mławska 5
09-320 Bieżuń

6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.

7.Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2014r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bieżuniu.

8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

9. Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe fundowane przez organizatorów i sponsorów.

10. Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy.

11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych.

12. Uczestnik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu w sieci Internet, prasie oraz organizacji wystawy pokonkursowej i przyznania nagród.

13. Prace nagrodzone stają się własnością organizatora, pozostałe prace mogą zostać zwrócone przez organizatora na koszt instytucji zgłaszającej prace do konkursu.

  _________________________________________________________________________________________

DOŻYNKI GMINNE – 31.08.2014R.

PARK MIEJSKI

ZAPRASZAMY ! 😉

__________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do przeglądania galerii zdjęć . 😉

Zdjęcia z Benefisu Jarosława B. są już dostępne w galerii . ;D

__________________________________________________________________________________________

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE DLA DUŻYCH I MAŁYCH
GRY, ZABAWY, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I INNE:

– Bilard ( powyżej 13 lat)

– Cymbergaj

– Tenis stołowy

– Gry planszowe

– Warcaby

Zajęcia odbywały się będą w dniach:

Poniedziałek:  8:00-16:00
Wtorek:  8:00-16:00
Środa:   8:00-16:00
Czwartek:  8:00-16:00
Piątek:  8:00-16:00