REGULAMIN

XVII  PRZEGLĄDU AMATORSKIEJ  TWÓRCZOŚCI
KLUBÓW  SENIORA PÓŁNOCNEGO  MAZOWSZA


„  Być  i  czuć  się  potrzebnym ”

 

Bieżuń,
17 listopada 2012 r.
godz.11:00

Organizatorzy  :

Miejsko-Gminny Ośrodek kultury
w Bieżuniu

I. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU

1. Cele  przeglądu  obejmują :

a) zapoznanie się z różnymi formami amatorskiej twórczości klubów seniora,
b) stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej,
c) oddziaływanie i propagowanie szerszym kręgom społecznym właściwych wzorców spędzania wolnego czasu.

II.    KATEGORIE, KRYTERIA OCENY I NAGRODY

1. OCENA PREZENTACJI

Do   oceny   prezentacji   organizatorzy   powołują   komisję konkursową, która będzie
oceniała uczestników w trzech kategoriach :

a)    forma  sceniczna

Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar o tematyce dowolnej :
–   zespoły wokalne, instrumentalne  chóry i kapele – do 15 min.
–    zespoły folklorystyczne – do 15 min.
–    kabarety – do 15 min.
–    teatry dramatyczne – do 25 min.
–    zespoły małych form – do 15 min.

Kryteria oceny

–   dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników,
–   kultura słowa i reżyseria programu,
–   ilość zaangażowanych osób,
–   ogólny wyraz artystyczny.

b)    forma rękodzieło

Formy plastyczne:
–   grafika,
–   malarstwo,
–   rzeźba .
Rękodzieło artystyczne :
–   wikliniarstwo
–   haft
–   gobelin i inne .

c)    kulinaria – Potrawa Regionalna :

Kryteria oceny
–  potrawę  zgłoszoną  do  konkursu  przygotowuje jedna lub dwie osoby (ilość
potraw z danego klubu jest nieograniczona),
–  zgłoszone gotowe potrawy  z nazwą, oznakowane indywidualnym  godłem
należy dostarczyć w dniu konkursu do godz. 1030,
–  komisja wyłoni trzy najlepsze potrawy,
–  po zakończeniu konkursu odbędzie sie degustacja potraw konkursowych.

TERMIN   NADSYŁANIA  ZGŁOSZEŃ  :

>  rękodzieło do 01 listopada  2012r.
>  forma sceniczna  do 05 listopada 2012r. ( UWAGA!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA-DECYDUJE KOLEJNOŚĆ NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ)
>  potrawa regionalna do 05 listopada 2012r.

III.    UWAGI KOŃCOWE

Prace  powinny zawierać tytuł,  imię i nazwisko autora,  nazwę i adres klubu seniora.

Uczestnicy  nadsyłają   swoje  prace  plastyczne  i  rękodzieła  artystycznego
do dnia  05 listopada 2012r.

Nadsyłanie   prac   na  konkurs  jest  jednocześnie  zgodą   na  ich  bezpłatne publikowanie przez okres dwóch miesięcy.

Organizatorzy nie zapewniają kosztów przejazdu.
Organizatorzy zapewniają  uczestnikom jeden gorący posiłek.
Organizatorzy zaznaczają, że  oprawa plastyczna do prezentacji scenicznych powinna  być  ograniczona    do   minimum,    a   czas  jej   rozstawienia  nie powinien przekraczać 3 min.

Opłata za posiłek wynosi 10 zł od osoby
Zgłoszenia zostaną zarejestrowane wyłącznie po uprzedniej wpłacie opłaty na konto:
39 8213 0008 2004 0303 2570 0001


ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE ORAZ INFORMACJI UDZIELA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń
tel. (023) 657 80 04