REGULAMIN
III EDYCJI KONKURSU
„ ZOSTAŃ MOJĄ WALENTYNKĄ”

Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Bieżuniu

FORMY KONKURSU:
•    LIST MIŁOSNY
•    KARTKA WALENTYNKA

TERMIN I MIEJSCE:
Prace należy przesłać do 11 lutego 2012 r. na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Bieżuniu
ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń

Tel: 23 657 80 04

Wyniki konkursu i termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu ( Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie ).

I.    LIST MIŁOSNY

ZAŁOŻENIA, KATEGORIE I CELE KONKURSU :

–   Konkurs adresowany jest do uczniów   gimnazjów  i szkół średnich.
–   Celem młodzieżowego konkursu pisania listów oprócz podtrzymywania  tradycji pisania listów jest rozwój u młodych ludzi umiejętności przenikliwego opisywania swoich myśli, która przeciwdziała ubóstwu językowemu wypowiedzi pisemnych, zbliża do siebie ludzi i wzbogaca doznania emocjonalne.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY :

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

–    nadesłanie zgłoszenia – deklaracji udziału w konkursie
–    nadesłanie listu opatrzonego godłem – pseudonimem i odpowiednim oznaczeniem kategorii wiekowej (G – gimnazjum, L – szkoła ponadgimnazjalna), dotychczas nie publikowanego      i nie zgłaszanego do innych konkursów w trzech egzemplarzach.
–   forma graficzna – wysoko cenione będą walory estetyczne np. elementy zdobnicze
–   należy również załączyć imienne oświadczenie z podpisem, że jest to własny
–   list powinien zachować poprawność gatunkową, być napisany odręcznie, starannym pismem i posiadać inne walory artystyczne, np. piękny papier, odręczna grafika, inicjały itp.
–   dołączenie do pracy konkursowej zamkniętej koperty podpisanej tym samym godłem
–   pseudonimem i opatrzonej oznaczeniem kategorii wiekowej, zawierającej dane uczestnika poprawnie i czytelnie wpisane na kartę zgłoszeniową

II  KARTKA WALENTYNKOWA
KATEGORIE KONKURSU :

–  Konkurs adresowany jest do uczniów  szkół podstawowych
–  Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne w formacie A5
–  Każdy uczestnik może dostarczyć po 3 prace opisane wg wzoru:
Imię i nazwisko, wiek, adres telefon oraz nazwa szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora.

KONKURS  „ ZOSTAN MOJĄ WALENTYNKĄ”

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU
Dane osobowe Uczestnika Konkursu:
Pseudonim
konkursowy:……………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego:………………………………………………….
Adres e-mail:……………………………………………………
Nazwa szkoły/ placówki …………………………………………………………………………………………..

Opis nadesłanych prac::
Tytuł: …………………………………………………………………………………………….……………………
Kategoria konkursowa: ……………………………………………………………………………………………
Opis: ………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł: …………………………………………………………………………………………….……………………
Kategoria konkursowa: ……………………………………………………………………………………………
Opis: ………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł: …………………………………………………………………………………………….……………………
Kategoria konkursowa: ……………………………………………………………………………………………
Opis: ………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść.

………………………………………………….
data, miejsce, podpis Uczestnika

Oświadczam, że  zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych           (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych przez organizatora konkursu .

………………………………………………….
data, miejsce, podpis Uczestnika

Umowa licencji niewyłącznej związanej z udziałem w konkursie „ZOSTAŃ MOJĄ WALENTYNKĄ”

Zawarta w dniu ………………..w Bieżuniu pomiędzy ………………………………………………zwanym
(data) (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) dalej autorem a organizatorami konkursu „ZOSTAŃ MOJĄ WALENTYNKĄ”
§1 Przedmiotem niniejszej umowy są utwory dostarczone na konkurs „ZOSTAŃ MOJĄ WALENTYNKĄ”. Za utwory dostarczone uważane się utwory opisane w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, stanowiącej załącznik do regulaminu tego konkursu.
§2 Autor oświadcza, że
a) zapoznał się z regulaminem konkursu „ZOSTAŃ MOJĄ WALENTYNKĄ” i akceptuje jego warunki,
b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe,
c) korzystanie z utworu nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych  osobistych
§3
Autor wyrażając chęć uczestnictwa w konkursie „ZOSTAŃ MOJĄ WALENTYNKĄ”
udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz organizatorów konkursu na następujących polach eksploatacji
a) publikowanie utworów na wystawie pokonkursowej
b) umieszczanie utworów w Internecie
c) publiczne prezentowanie utworów w formie prezentacji multimedialnej
d) publikowanie utworów w prasie
§4
W przypadku otrzymania nagrody w postaci publikacji utworu w prasie, autor udzieli niezbędnej w tym
zakresie licencji. W przypadku odmowy zgody na zawarcie stosownej umowy, nagroda przepada na
zasadach określonych w regulaminie konkursu.
§5
Niniejsza licencja udzielona jest na okres lat 15 liczonych od dnia zgłoszenia utworów do konkursu
„ZOSTAŃ MOJĄ WALENTYNKĄ”

§6
Autor wyraża zgodę do oznaczania utworów zgodnie z treścią Karty Zgłoszeniowej Uczestnika
Konkursu w zakresie wynikającym z prawa autorskiego.

………………………………………………….
data, miejsce, podpis Uczestnika