Regulamin konkursu
„Mała Miss i Mały Mister karnawału”

1. Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu- grupa młodzieżowa Made in Bieżuń.

2. Cel konkurs: integracja, wspólna zabawa, umiejętności prezentacji swojej osoby, promocja regionu.

3. Termin i miejsce konkursu:
•    Finał konkursu odbędzie się w sali widowiskowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu  dnia        25.01.2013r. o godz. 12:00.
4. Uczestnicy:
•    Uczestnikami mogą być dziewczynki i chłopcy w wieku od 4 do 10 lat (rocznikowo).
•    Udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
•    Uczestników obowiązuje prezentacja w 2 strojach:
– Karnawałowym i  wizytowym (stroje kandydaci zapewniają sobie we własnym zakresie)
– Uczestnicy muszą również zaprezentować się w Konkursie Talentów (np.: prezentację muzyczną, taneczną, sportową, recytatorską, teatralną, plastyczną lub inną, którą można zaprezentować na scenie w czasie max do 5 minut.)
5. Wyboru laureatów  dokonuje publiczność.
6. Informacje na temat konkursu dostępne są pod numerem telefonu: 23 657 80 04.

7. Aby wziąć udział w konkursie należy:
•    Wypełnić kartę zgłoszeniową wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane osobowe.
•    Dostarczyć kartę zgłoszeniową w terminie  21.01.2013r. do siedziby M-GOK w Bieżuniu ul.Mławska 5.

•    Zapoznać się z regulaminem konkursu dokonać jego akceptacji w karcie zgłoszeniowej (regulamin i karta zgłoszenia jest dostępna w M-GOK w Bieżuniu).

8. Akceptując regulamin konkursu oświadcza się, że nie narusza się praw osób trzecich oraz udziela organizatorom nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji wizerunku swojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu.

9. Nagrody:
•    Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają szarfę z napisem, dyplom oraz nagrody ufundowane przez organizatora lub sponsorów.
•    Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród będzie większa niż ilość tytułów głównych.
•    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wycofanie się sponsorów.

10. Zdjęcia kandydatów oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz w mediach lokalnych.
11. Tytuły: Publiczność  przyznaje uczestnikom następujące  tytuły:
•    Małej Miss Karnawału 2013
•    Małego Mistera Karnawału 2013
•    I, II, vice Miss Karnawału 2013
•    I, II, vice Mister Karnawału 2013
•    Miss Talentu
•    Mister Talentu

12. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady  konkursu.

13. Wszystkie sprawy sporne wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu  rozstrzyga organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

UWAGA: Konkurs może zostać odwołany w przypadku małej liczby zgłoszeń.

Karta zgłoszenia
MAŁA MISS I MISTER KARNAWAŁU
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………….
Wiek ………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………….
Tel. kont. rodzica/ opiekuna ……………………………………………………
Tytuł prezentacji i krótki opis:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..
Podpis rodzica/ opiekuna